Minister Kaag reageert instemmend op het SER-advies over samenhang van IMVO en SDG’s: “IMVO-beleid gaat het hele kabinet aan”

In haar brief aan de Tweede Kamer spreekt Minister Sigrid Kaag van BHOS (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) haar waardering uit over het SER-advies “Kansen pakken en risico’s beheersen”.

Kansen pakken en risico’s beheersen. Hoe kan uw bedrijf IMVO en de SDG’s integreren? © SER

Het advies werd in november 2019 gepubliceerd. Het kabinet verwelkomt en onderschrijft de conclusie van de SER dat IMVO en de SDG’s elkaar versterken en aanvullen, en ziet dit als belangrijke bouwsteen voor het onderzoek naar opties voor het toekomstige IMVO-beleid.

Beleidsvisie van alle ministeries en overheden

IMVO vormt de basis voor een effectieve, efficiënte en coherente bijdrage van bedrijven aan de SDG’s. Een integrale, coherente beleidsvisie op de inzet van de overheid en de bedrijven is noodzakelijk. De SER stelt dat deze uitdaging niet alleen de minister voor BHOS aangaat, maar alle ministers binnen het kabinet en de decentrale overheden. Dit is een belangrijke boodschap, zegt de minister, die het kabinet volmondig onderschrijft en waarmee het kabinet aan de slag gaat.

Positief over aanbevelingen

De minister is positief over de belangrijkste aanbevelingen in het advies.

  • Investeer in de versterking van IMVO. Het kabinet is het met de SER eens dat bedrijven, (decentrale) overheden, vakbonden, brancheorganisaties, ngo’s en andere partners gezamenlijk nog meer kunnen doen aan het realiseren van IMVO en daarmee aan het behalen van de SDG’s. Het kabinet wil dat 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft in 2023, en start hiervoor een stimuleringscampagne. Daarnaast adviseert de SER om in bestaande convenanten te verkennen hoe deze kunnen bijdragen aan de SDG’s. In het nieuwe IMVO-beleid van BHOS wordt bezien hoe dit kan worden meegenomen.
  • Draag de integrale visie op IMVO en SDG’s uit. De SER adviseert dat alle departementen hun bijdrage aan de SDG’s en het verband met IMVO duidelijk benoemen en in hun beleid opnemen. Het kabinet neemt dit advies ter harte en nodigt bedrijven, vakbonden en ngo’s uit om een integrale visie samen te ontwikkelen en uit te dragen.
  • Stel prioriteiten. De SER adviseert dat de overheid regelmatig de IMVO-risicoanalyse herhaalt. De SER verklaart dat het thema ‘voorwaardenscheppende rechten (vrijheid van vakbeweging en collectieve onderhandeling altijd prioriteit moeten hebben. Het kabinet onderschrijft dat deze rechten een belangrijk middel zijn om andere rechten van werknemers te verwezenlijken.

Het kabinet is de SER erkentelijk voor het gedane werk. Het SER-advies vormt een bron van inspiratie voor het overheidsbeleid op de SDG’s en IMVO. Het kabinet wil hiervoor de samenwerking aangaan met bedrijven, decentrale overheden, vakbonden, brancheorganisaties, ngo’s en andere partners.

Download kabinetsreactie