Detachering vergroot werk en inkomenszekerheid arbeidsbeperkten

Zowel mensen met een arbeidsbeperking als werkgevers hebben baat bij de inzet van het instrument detachering. Dat blijkt uit het rapport ‘Detacheren werkt!’ dat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is uitgebracht. Dit rapport gaat over de praktijk van detachering voor mensen uit de Wajong en Participatiewet.

Sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet. © Hollandse Hoogte
Via detachering krijgen mensen een opstap naar een reguliere baan en een terugvaloptie als het werk bij de reguliere werkgever toch niet lukt. Detachering ontzorgt werkgevers en kan drempels wegnemen om mensen met een arbeidsbeperking een plek te geven in het bedrijf. Helaas blijkt ook dat dit instrument nog niet in alle arbeidsmarktregio’s wordt ingezet of ten volle benut. De SER vindt het belangrijk dat dit instrument in alle arbeidsmarktregio’s beschikbaar komt. Het nu gepubliceerde onderzoek bevestigt het belang en de meerwaarde van een detacheringsfaciliteit.

Onderzoek onderstreept eerdere aanbevelingen SER

De SER heeft in de verkenning van 2016 (sociale infrastructuur kwetsbare groepen Participatiewet) gepleit voor het tot stand brengen van een sluitende regionale sociale infrastructuur om kwetsbare groepen aan werk te helpen en houden.
De SER formuleerde een samenhangend pakket van zes instrumenten dat in alle arbeidsmarktregio’s beschikbaar zou moeten zijn. Het bieden van detacheringsfaciliteiten aan reguliere werkgevers was een van de onderdelen van dat pakket. De bedrijven voor sociale werkvoorziening kunnen hierbij nadrukkelijk een rol spelen.

De staatssecretaris van SZW wil de mogelijkheden van detacheren actief onder de aandacht brengen van gemeenten. Ook de SER zal het belang van de sluitende regionale sociale infrastructuur blijven agenderen.