Impact van corona op statushouders en inburgeraars

Minister Koolmees (SZW) heeft op verzoek van de Tweede Kamer de impact van de coronacrisis op statushouders en inburgeraars onderzocht.

Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt © ANP | Peter Hilz

In zijn brief aan de Tweede Kamer gaat hij in op de impact van corona voor statushouders en inburgeraars op inburgering, verblijfsrecht, werk en perspectief op werk en welke maatregelen er zijn genomen om deze groep te ondersteunen.

Impact van corona en de maatregelen

De coronacrisis raakt ons allemaal. Kwetsbare groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals statushouders, blijken door corona nog meer getroffen. Zij hebben minder vaak werk en zijn vaker uitkeringsafhankelijk. Daarbij komt dat nieuwkomers een taalachterstand hebben en vaak moeite hebben met het beheersen van de Nederlandse taal. Corona heeft het leren van de taal verder bemoeilijkt en vertraagd.

Het kabinet heeft in de afgelopen periode flink geïnvesteerd in maatregelen gericht op ondersteuning en begeleiding richting werk. Op het terrein van inburgering is door de ontstane vertraging de termijn verlengd. 

Kwetsbare groepen kunnen zichzelf minder goed beschermen en behoeven onze blijvende aandacht. Hoewel de vooruitzichten voor een verdere heropening van de samenleving steeds gunstiger worden is het van belang deze groep goed te blijven volgen en nu en in de toekomst maatregelen te treffen die de positie van statushouders versterken.

Naast de impact is in de brief ook veel aandacht voor de maatregelen die al genomen zijn of binnenkort genomen worden met betrekking tot inburgering, onderwijs, verblijfrecht, werk, arbeidsbemiddeling en perspectief op werk.

Vanwege de negatieve gevolgen van de coronacrisis is het van belang om de vinger aan de pols te houden en de impact van corona te volgen. Via het dashboard cohortstudie asiel kunnen de ontwikkelingen op een groot aantal maatschappelijke terreinen zoals de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en onderwijs in kaart worden gebracht. Het longitudinaal onderzoek zal in ieder geval tot en met 2026 jaarlijks worden geactualiseerd.

Lees de volledige brief van minister Koolmees