Handreiking Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid : Preventie en zorg met goed ADM-beleid

Bedrijven zijn wettelijk verplicht te zorgen voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid, veiligheid én het welzijn van werknemers op de werkvloer. Dat geldt niet alleen voor de individuele medewerkers zelf, maar ook voor hun collega’s. Ook brengt het risico op bedrijfsschade met zich mee.

Controleren van documenten van werknemers in veiligheidskleding © Shutterstock

Preventieve maatregelen zijn nodig om arbeidsrisico’s als gevolg van gebruik van alcohol, drugs en medicijnen zoveel mogelijk te voorkomen.

Handreiking Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid

Bedrijven waar het risico op problemen met alcohol-, drugs- en medicijngebruik groot is, kunnen met behulp van deze handreiking een uitgebreid beleid maken. Als de risico’s kleiner zijn, volstaat veelal een beknopte invulling.

De handreiking Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid ondersteunt bij het opstellen van goed ADM-beleid, met:

 • Wettelijke kaders van de Arbowet en de Wet op de Ondernemingsraden;
 • Een stappenplan voor het ontwikkelen en implementeren van ADM-beleid;
 • Tools voor het maken van een verantwoorde inschatting van de risico’s;
 • Het ‘Format ADM-beleid’, om het gesprek binnen de organisatie aan te gaan en gezamenlijke afspraken vast te leggen over het omgaan met alcohol, drugs en medicijnen in relatie tot het werk. Wanneer er al een ADM-beleid is, dan kan het format worden gebruikt als checklist om het beleid te optimaliseren.

Download de handreiking

Goed ADM-beleid helpt bij het leggen van een basis voor een gezond en veilig werkklimaat:

 • Betere werksfeer, meer zorg voor elkaar;
 • Meer veiligheid op de werkplek voor medewerker en collega’s;
 • Betere gezondheid van werknemers (duurzame inzetbaarheid);
 • Meer werkplezier;
 • Minder productieverlies;
 • Betere re-integratie na behandeling;
 • Voorkomen van kosten door ontslagprocedures;
 • Voorkomen van reputatieschade.