Stand van zaken haalbaarheidstoets arseen en arseenverbindingen

De SER Subcommissie GSW heeft op 10 maart haar advies voor de wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen besproken.

Chemische vaten Tank met een waarschuwingslabel in de chemische fabriek © Shutterstock / Photo smile

Nieuwe wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen

Om te komen tot een advies heeft de SER een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Vliegasunie (producent minerale grondstoffen voor de bouw, afkomstig van de elektriciteitsproductie) en Energie-Nederland (branchevereniging van energiebedrijven) waren hierbij betrokken. Op basis van resultaten uit het haalbaarheidsonderzoek, zal de SER-GSW de minister adviseren een  nieuwe wettelijke grenswaarde voor arseen en arseenverbindingen vast te stellen die overeenkomt met het streefrisiconiveau. De sector kan zich hierin vinden. Het streefrisiconiveau ligt op 0,28 μg/m3 TGG-8uur op basis van de risicobeoordeling van de Gezondheidsraad.  

De huidige wettelijke grenswaarde is 2,8 μg/m3 TGG-8uur.

Databank grenswaarden

Informatie over haalbaarheidstoetsen, onderzoeken en links naar alle rapporten per stof kun je vinden in de databank grenswaarden stoffen op de werkplek.
Daar vind je ook meer informatie over:

 

Wat is het streefrisiconiveau?

Voor kankerverwekkende stoffen als arseen en -verbindingen die directe schade aan het genetisch materiaal veroorzaken, kan geen blootstellingsniveau worden afgeleid waaronder ze niet kankerverwekkend zijn. Voor deze stoffen heeft de minister van SZW twee risiconiveaus vastgelegd: een streefrisiconiveau en een verbodsrisiconiveau. Het streven is niet meer dan 4 extra gevallen als gevolg van 40 jaar beroepsmatige blootstelling per 100.000 gevallen in de algemene bevolking. Het verbodsrisiconiveau is 4 extra per 1.000. Het streefrisiconiveau is het laagste risiconiveau dat de Gezondheidsraad adviseert voor blootstelling aan een gevaarlijke stof op de werkplek.

Zolang er geen nieuwe wettenschappelijke inzichten komen over de gezondheidsrisico’s van een stof, wordt de wettelijke grenswaarde niet verder verlaagd. Dit doet niets af aan het feit dat werkgevers zodanige technische en organisatorische maatregelen dienen te nemen dat de kans op blootstelling van werknemers aan arseen en -verbindingen zoveel mogelijk bij de bron daarvan wordt voorkomen (art 4.17 Arbeidsomstandighedenbesluit) of teruggebracht tot een zo laag mogelijk niveau onder de grenswaarde (art 4.18 Arbeidsomstandighedenbesluit).

Wat zijn haalbaarheidstoetsen?

Een haalbaarheidstoets moet uitwijzen of het voor bedrijven mogelijk is door vervanging of technische maatregelen het risico op beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo laag mogelijk te houden. In principe zonder toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) voert haalbaarheidstoetsen uit in samenspraak met sociale partners. Meer informatie hierover vind je bij haalbaarheidstoetsen grenswaarden gevaarlijke stoffen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert de SER aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling (drempelwaarde).
Dit zijn vaak:

  • kankerverwekkende en mutagene* stoffen zonder drempelwaarde, en;
  • stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken, waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld.

Om de vier jaar worden de grenswaarden in de regel herzien.

Ga voor meer informatie naar grenswaarden gevaarlijke stoffen.

*Mutageen betekent dat de stof het DNA kan aantasten.


Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Lees dan: Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.