Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor isocyanaten

De SER Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) heeft besloten het lopende onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor isocyanaten opnieuw te verlengen. De termijn voor reacties is verlengd tot 1 oktober 2021.

Verfspuiter in beschermde kleding aan het werk © Shutterstock

Reactietermijn haalbaarheidsonderzoek isocyanaten opnieuw verlengd

Verschillende organisaties en bedrijven hebben verzocht om verlenging van de reactietermijn. Dit verzoek is inmiddels door de subcommissie gehonoreerd en daarmee wordt de reactietermijn verlengd van 1 april 2021 naar 1 oktober 2021. Zie ook de brief van de Subcommissie over de verlenging van de reactietermijn (pdf)

Deze verlenging geldt alleen voor bedrijven die de informatie nog niet hebben verzameld. Bedrijven die de informatie wel hebben, wordt verzocht om deze gewoon vóór 1 april 2021 aan te leveren.

Isocyanaten zijn uitgangsmaterialen voor polyurethaan (PUR), dat onder meer wordt toegepast in vernissen, lakken, schuim en kleefmiddelen. Blootstelling aan isocyanaten komt in vele sectoren voor, waar onder de bouw, de automobielindustrie, de scheepsbouw, de verfindustrie, bij de productie van plastics en bij de productie van elektronica. Blootstelling aan isocyanaten kan onder andere beroepsastma veroorzaken.

Aan brancheorganisaties wordt gevraagd of een waarde van 0,1 μg NCO/m3, als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag, uitvoerbaar is voor hun leden. Dit is de luchtconcentratie waarbij volgens inschattingen van de Gezondheidsraad het aantal werkenden dat schadelijke effecten ondervindt beperkt blijft. Het rapport van de Gezondheidsraad vindt u hier. Bedrijven die denken dat de invoering van de advieswaarde niet haalbaar is, wordt gevraagd aan te geven welk blootstellingsniveau wel realiseerbaar kan zijn en op welke termijn. Komen er geen bezwaren, dan gaat de SER ervan uit dat de voorgestelde gezondheidskundige advieswaarde kan worden ingevoerd.

Richtlijn voor onderzoek en rapportageformat

Hieronder staat de brief aan de brancheorganisaties, een richtlijn voor branches en bedrijven voor onderzoek naar de haalbaarheid van een voorgestelde grenswaarde en het rapportageformat voor bedrijven waarin stapsgewijs wordt aangegeven welke gegevens er door bedrijven dienen te worden aangeleverd. Royal HaskoningDHV ondersteunt de brancheorganisaties bij dit proces.