Stand van zaken haalbaarheidstoets 1,3-butadieen

De SER is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor 1,3-butadieen.

Flexibele rubberen kabels © Shutterstock

De te toetsen waarde is 0,1 mg/m3 als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag (TGG-8u). Deze waarde komt overeen met het streefwaardeniveau, zoals afgeleid in het rapport van de Gezondheidsraad (2013).
De termijn voor reacties loopt tot 28 juli 2022. Reacties kunnen worden verstuurd naar het SER secretariaat, via haalbaarheidstoets@ser.nl.

De Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) start een haalbaarheidstoets voor het verlagen van de grenswaarde naar het streefwaardeniveau.

De huidige wettelijke grenswaarde voor 1,3-butadieen is 2 mg/m3 (TGG - 8u).

Over 1,3-butadieen

1,3-Butadieen (Cas 106-99-0) is een stof die kankerverwekkend is voor de mens (categorie 1A). De stof veroorzaakt kanker via een non-stochastisch genotoxisch werkingsmechanisme. 1,3-Butadieen is een kleurloos gas en wordt gebruikt in de bereiding van verschillende synthetische rubberproducten en -polymeren en als intermediair in de productie van basale petrochemicaliën. Producten gebaseerd op 1,3-butadieen zijn belangrijke componenten van motorvoertuigen, constructiematerialen, apparaat-onderdelen, computers en telecommunicatieapparatuur, beschermende kleding, verpakkingen en huishoudelijke artikelen.

Aan belanghebbenden (branches/bedrijven/deskundigen) wordt gevraagd of een vaststelling van een waarde op het streefwaardeniveau van 0,1 mg/m3 als TGG-8u, haalbaar is en op welke termijn. Belanghebbenden die denken dat de invoering van de streefwaarde niet haalbaar is, wordt gevraagd aan te geven welk blootstellingsniveau wel realiseerbaar kan zijn en op welke termijn.

Informatiebijeenkomst 21 februari 2022

Op 21 februari 2022 vond een informatiebijeenkomst plaats voor geïnteresseerde bedrijven en sectoren. Daarin werd de procedure van de haalbaarheidstoets toegelicht. Er was ook ruimte voor het stellen van vragen.  

Heb je vragen over de haalbaarheidstoets 1,3-butadieen? Stel ze via haalbaarheidstoets@ser.nl.

Richtlijn voor onderzoek en rapportageformat

Belanghebbenden dienen voor het aanleveren van hun reacties de volgende documenten te hanteren, te weten:

  • het bedrijvenformulier, en;
  • de rapportageopzet.

Hieronder vind je de brief aan belanghebbenden, en de aan te leveren documenten. Gelieve deze digitaal in te vullen en op te sturen naar het SER secretariaat, via haalbaarheidstoets@ser.nl..

Wat zijn haalbaarheidstoetsen?

Een haalbaarheidstoets moet uitwijzen of het voor bedrijven mogelijk is door vervanging of technische maatregelen het risico op beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoffen zo laag mogelijk te houden. In principe zonder toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De SER Subcommissie Gevaarlijke Stoffen op de Werkplek (SER-GSW) voert haalbaarheidstoetsen uit in samenspraak met sociale partners. Meer informatie hierover vind je bij haalbaarheidstoetsen grenswaarden gevaarlijke stoffen.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek adviseert de SER aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over de haalbaarheid van wettelijke grenswaarden voor stoffen zonder een veilig niveau van blootstelling (drempelwaarde).
Dit zijn vaak:

  • kankerverwekkende en mutagene* stoffen zonder drempelwaarde, en;
  • stoffen die luchtwegallergieën kunnen veroorzaken, waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld.

Om de vier jaar worden de grenswaarden in de regel herzien.

Ga voor meer informatie naar grenswaarden gevaarlijke stoffen.

*Mutageen betekent dat de stof het DNA kan aantasten.


Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Lees dan: Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.