Briefadvies: SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs

In september heeft minister onderwijs Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst voor een strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek. In een briefadvies levert de Sociaal-Economische Raad input voor de verdere ontwikkeling van deze agenda. De SER is voornemens om begin 2020 te komen met een eigen strategische visie op het hoger onderwijs.
SER vraagt aandacht voor goed hoger onderwijs © Kees van de Ven / HH

In zijn brief schetst de SER vanuit sociaal economische perspectief de thema’s die aan de orde zouden moeten komen in de strategische agenda. Daarbij wordt ook verwezen naar eerdere adviezen van de SER.

De SER vraag onder meer aandacht voor de financiële krapte van het stelsel en de noodzaak van een maatschappelijke investering in goed hoger onderwijs en voor stabiliteit in bekostiging om de Nederlandse kennisinfrastructuur en innovatiekracht verder te stimuleren. Ook vraagt de SER aandacht voor de omstandigheden waaronder studenten zich kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan arbeidsmarktperspectief, na te denken over de huidige vorm van studiefinanciering en studentenbegeleiding te verbeteren.

Voor de werkomstandigheden in het hoger onderwijs vraagt de SER specifiek aandacht, zoals de werkdruk en het salarisniveau en voor de effecten van internationalisering op het hoger onderwijs.

Het volledige briefadvies vindt u hier.