In gesprek over preventie bij de SER

Op 6 december organiseerden NPHF Federatie voor Gezondheid, GGD GHOR Nederland en de SER samen de bijeenkomst Van zorgdebat naar gezondheidsdebat, in gesprek over preventie. Diverse sprekers leverden een bijdrage aan het gezondheidsdebat en de rol van preventie daarbij, dagvoorzitter Harry Starren stimuleerde deelnemers om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Op 6 december organiseerden NPHF Federatie voor Gezondheid, GGD GHOR Nederland en de SER samen de bijeenkomst Van zorgdebat naar gezondheidsdebat, in gesprek over preventie.

Baten van preventie

Kroonlid Romke van der Veen opende het congres met 3 vragen: waar is preventie nodig, waar komen de baten terecht en wat zijn de voorwaarden voor het voeren van preventief beleid?

Paradigmashift: van nazorg naar voorzorg

Pauline Meurs, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, stelde dat we preventie niet als middel voor het behalen van kostenbesparing moeten zien, maar als middel om gezondheidswinst te behalen. Zij liet zien dat veel preventieve maatregelen die tot gezondheidswinst hebben geleid, buiten de gezondheidszorg tot stand zijn gekomen. Naar aanleiding van de korte presentaties van Caroline Baan (RIVM) over de triple aim en Thomas Plochg over het vitaliteitscontract (NPHF, Federatie voor Gezondheid) ging de zaal in gesprek over de vraag of een paradigmashift nodig is en hoe we die kunnen bewerkstelligen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer aandacht komt voor gezondheid in plaats van ziekte?

Inzetten op gezondheid: voorbeelden

Na de presentatie van enkele innovatieve voorbeelden van Pon Fit, Leefkracht Menzis, Ziekenhuis Bernhoven en Amsterdam Gezond Gewicht, discussieerde de zaal over hoe deze initiatieven het huidige systeem, dat geënt is op zorg, zouden kunnen doorbreken.

Werkgevers en vakbeweging over gezondheid

Tijdens het afsluitende panelgesprek met Hugo Backx namens GGD GHOR Nederland, Tom Oostrom namens de NPHF, Anthony Stigter namens VNO-NCW en Willem Jelle Berg namens CNV gingen aanwezigen in op kwesties als stimulering van onderaf, hoe belemmeringen kunnen worden weggenomen en hoe álle groepen in de samenleving kunnen worden bereikt. Hoe kunnen we met elkaar werken aan de maatschappelijke opgaven? Door de handen ineen te slaan, kunnen we er samen mee aan de slag. Tom Oostrom voegde daaraan toe dat we moeten kijken naar preventie én zelfmanagement, iedereen kan dan zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.

Louise Gunning (kroonlid SER) sloot de discussie af. Ze stelt voor om preventie en zorg van elkaar los te koppelen, net als gezondheid en ziekte. Als je mensen wijst op hun gezondheid, moet het negatieve beeld van ziekten eruit gehaald worden.