Aantal fusiemeldingen bij de SER in 2018 weer gestegen

In 2018 zijn 655 fusies en overnames gemeld bij de SER. Dit is het hoogst aantal fusiemeldingen in elf jaar. Ten opzichte van vorig jaar is het een stijging van 11,4 procent (2017: 588). De stijging is te verklaren uit de goedlopende economie, waardoor bedrijven meer vertrouwen hebben om fusies en overnames aan te gaan. De meeste meldingen kwamen in 2018 uit de dienstensector (450), gevolgd door de handel (56). Uit het onderwijs en de gezondheidszorg kwamen in totaal 66 fusiemeldingen.
Fusiemeldingen 2018 © SER

Fusiegedragsregels

De SER-Fusiegedragsregels beschermen de belangen van werkenden in een onderneming die betrokken is bij een fusie of overname. Fusiepartijen moeten de betrokken vakbonden en de SER op tijd informeren over de inhoud van de fusie en de gevolgen daarvan voor de werknemers. Deze vakbonden kunnen zich vervolgens een oordeel vormen over de fusie en en dit oordeel aan de ondernemingsraad verstrekken. De ondernemingsraad kan het oordeel dan bij zijn advies aan de ondernemer betrekken. De Geschillencommissie Fusiegedragsregels van de SER behandelt klachten over overtreding van de Fusiegedragsregels.

Uitspraken over klachten

De Geschillencommissie Fusiegedragsregels heeft in 2018 vier uitspraken gedaan over klachten over overtreding van de Fusiegedragsregels. In de eerstgenoemde zaak heeft de Geschillencommissie geconcludeerd dat de vakbond niet ontvankelijk was, omdat de klacht buiten de klachttermijn is ingediend. In de overige drie zaken heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de Fusiegedragsregels niet zijn nageleefd. In de zaak van FNV over Kinepolis e.a. heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat de schending van de Fusiegedragsregels een ernstig karakter heeft.
Tot slot heeft een bemiddelingsverzoek geleid tot een succesvolle bemiddeling. Sinds 2015 is ook mogelijk om een verzoek tot bemiddeling te doen.