Kabinet aan de slag met aanbevelingen advies Duurzame Veehouderij

Het kabinet erkent het belang van een sterke regie en coördinatie voor de versnelling van de duurzame veehouderij. In het eerste kwartaal van 2017 wil het kabinet een regisseur benoemen die op breed draagvlak kan rekenen. Het SER-advies biedt aangrijpingspunten voor een aanpak gericht op de gewenste versnelling. Dat staat in een kabinetsreactie over het SER-advies Versnelling verduurzaming veehouderij van oktober 2016.
Koeien.
In het advies pleit de SER voor een steviger regie op de verduurzaming per keten en een centrale regisseur die over ketens heen partijen aanspreekt op resultaten. Krachtige coördinatie ziet de SER als voorwaarde voor een versnelling van de verduurzaming. Het advies bevat zes aanbevelingen voor de uitvoering van de versnelling. De aanbeveling van de SER om mest te zien als grondstof en niet als afvalstof past in het streven van het kabinet naar een circulaire economie.

Synergie

Voor de benoeming van een regisseur is het kabinet inmiddels in overleg met de partijen van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij, de Alliantie Verduurzaming Voedsel en de verschillende sectoren. De regisseur moet volgens het kabinet samen met de veehouderijsectoren en andere betrokkenen, zoals banken, overheden en maatschappelijke organisaties, een platform inrichten om de verduurzaming van de veehouderij aan te jagen. De regisseur moet zorgen dat synergie tussen de verschillende activiteiten ontstaat.

Versterk de voorhoede

Het kabinet onderschrijft de aanbeveling van de SER om de voorhoede te versterken. De overheid stimuleert de voorhoede van het bedrijfsleven al met diverse instrumenten onder andere fiscale stimulansen en borgstellingsinstrumenten. De regisseur moet met partijen bekijken hoe privaat en publiek geld gerichter is in te zetten voor de versnelling van de verduurzaming. Nederland kan daarmee haar koploperspositie op het gebied van duurzaamheid verder uitbouwen.

Het kabinet onderschrijft dat per sector daadkrachtige versnellingsagenda’s moeten komen met doelen, transitiepaden en benodigde financiële middelen. Sectoren zijn hier volgens het kabinet zelf primair aan zet. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de verduurzamingsplannen die de sectoren reeds hebben opgesteld. Hiermee onderstreept het kabinet het belang dat de ketens zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen voor de noodzakelijke transitie naar een economisch toekomstbestendige, duurzame veehouderij. Het SER-advies geeft daarvoor volgens het kabinet een aantal waardevolle aanbevelingen. Waar het kan, wil en zál het kabinet deze versnelling ondersteunen.