Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa van start

De eerste stappen zijn gezet om een duurzaamheidskader voor biomassa te krijgen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft het proces hiervoor in gang gezet. De SER heeft daarin de komende maanden al een rol. Naar verwachting leidt dit in september tot een officiële adviesaanvraag. Het duurzaamheidkader zou in het eerste kwartaal 2020 klaar moeten zijn.
Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa van start © Flip Franssen / HH

Biomassa is een belangrijke bron om de energievoorziening te verduurzamen. Er is echter veel discussie over hoe duurzaam het echt is. Het kabinet wil daarom dat er een kader komt voor duurzame biomassa. Daarvoor is nu een aantal stappen in gang gezet.

  • Het PBL brengt in beeld hoeveel biomassa er beschikbaar is en wat je ermee kan.
  • Een adviesbureau krijgt de opdracht duurzaamheidscriteria te ontwikkelen. De aanbesteding voor deze opdracht loopt al.
  • De SER gaat adviseren over draagvlak.

Het kabinet wil dat er een gezamenlijke kennisbasis ontstaat. Veel elementen zijn van elkaar afhankelijk. Dat vraagt om veel afstemming. Alle betrokken partijen worden daarom op dezelfde manier bij het totale proces betrokken. Het PBL gaat bijvoorbeeld bij de beschouwing over beschikbaarheid aan de slag met Jojnt Fact Finding (JFF). Bij het opstellen van criteria krijgen dialoogsessies een belangrijke rol. De betrokken ministeries, PBL en SER voeren op regelmatige basis overleg.

Aankondiging adviesaanvraag duurzaamheidskader biomassa (PDF, 695 kB)