Wet voor meer diversiteit in de top bekrachtigd door Eerste Kamer

De wet ‘Evenwichtiger verhouding van zetels tussen mannen en vrouwen in het bestuur en de raden van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen’ is op 28 september door de Eerste Kamer aangenomen.

Diversiteit in de top © Dirk Hol

Deze wet is beter bekend als de wet over het quotum en het streefcijfer voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven en zal naar verwachting per 1 januari 2022 in werking treden.

De wet regelt dat samenstelling van de raad van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven evenwichtig moet zijn. Nederlandse beursgenoteerde bedrijven moeten bij nieuwe benoemingen in hun raden van commissarissen zorgen dat deze ten minste uit een derde mannen en een derde uit vrouwen bestaat. Een benoeming die de verdeling niet evenwichtiger maakt, is nietig. De vacature blijft dan open. Daarnaast worden alle ‘grote’ vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de streefcijfers, plannen van aanpak en de feitelijke ontwikkeling van de man/vrouwverhouding. De circa 100 beursgenoteerde bedrijven en circa 5.000 grote vennootschappen (waarvan een aantal beursgenoteerde bedrijven ook een grote vennootschap is) zullen met deze wet meer werk moeten gaan maken van evenwichtige representatie van mannen en vrouwen in het bestuur, raden van commissarissen en subtop. De SER gaat bedrijven daarbij ondersteunen.

“Diversiteit in een bedrijf loont, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Het zorgt ervoor dat je op verschillende manieren naar dingen kijkt, dat je meerdere kwaliteiten bij elkaar brengt. Daardoor wordt talent beter benut en krijgen we meer vernieuwing en creativiteit.’’ Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER

Ondersteunend SER-programma
Met deze wet wordt uitvoering gegeven aan het SER-advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’, dat in september 2019 werd gepubliceerd. De SER ontwikkelt op dit moment een diversiteitsportaal voor de jaarlijkse rapportage van grote vennootschappen. Via dit diversiteitsportaal zullen bedrijven eenvoudig de vereiste gegevens – gestelde streefcijfers, plannen van aanpak en huidige genderverhoudingen in de (sub)top – kunnen doorgeven. De SER zal deze gegevens op bedrijfsniveau jaarlijks op een vast tijdstip inzichtelijk maken voor het publiek. Deze centrale website met rapportageportaal, informatie over de wet en tools voor de realisatie van meer diversiteit is in aanbouw.

Voor vragen over de gevolgen van de wet voor jouw bedrijf en de ondersteunende taak van de SER, kun je contact opnemen met de SER. Ook is er al meer informatie te vinden via onderstaande button.

  

Ook bij thema Diversiteit & Inclusie kun je meer informatie vinden.