Kabinet vraagt SER hoe dialoog met overheidswerkgevers en werknemers te versterken

Het kabinet vraagt de SER een verkenning te doen hoe werkgevers en werknemers in de publieke sector beter kunnen worden betrokken bij voorgenomen algemene wetgeving en beleid. Dat blijkt uit een brief van de ministers van Binnenlandse Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Boardroom multinationale onderneming. © Shutterstock

Draagvlak

Het kabinet vindt het van groot belang dat er draagvlak is voor maatregelen die overheidswerkgevers en -werknemers raken. Nu vindt overleg met de sociale partners in de publieke sector (zoals het Rijk, gemeenten en onderwijs) niet structureel en breed plaats. En dat terwijl de inbreng van overheidswerkgevers en werknemersorganisaties voor alle partijen meerwaarde heeft, aldus het kabinet.

Bijzondere positie

Overheidswerkgevers zijn in veel opzichten normale werkgevers, maar in bepaalde opzichten juist ook bijzonder, schrijven de ministers. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de dubbelrol van de overheid als wet- en regelgever en als werkgever in de kabinetssectoren. Daarnaast hebben ambtenaren een afwijkende rechtspositie. Deze rechtspositie gaat echter veranderen. Vanaf 2020 zullen ambtenaren onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht gaan vallen.

Sociale Dialoog

De SER is gevraagd om voor de verkenning een werkvorm te kiezen waarbij de inbreng van betrokken sociale partners zo groot mogelijk is. Deze invulling moet ‘een zo groot mogelijk draagvlak’ opleveren.