SER-commissie wil consumentengeschillen eenvoudig en snel opgelost zien

Een snelle, eenvoudige en laagdrempelige geschillenbeslechting is voor zowel consumenten als ondernemers cruciaal. Die geschillenbeslechting kan zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn. De SER-Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) doet in een brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie aanbevelingen om de toegang tot de rechter voor zowel consumenten als ondernemers te vereenvoudigen en te versnellen.
Veiligheid en verzekering van handel en goederen. Consumentenbeschermingsconcept.

De CCA doet onder meer de volgende aanbevelingen:

Snellere invoering vereenvoudigde procedure

De SER heeft in 2007 over een eenvoudige gerechtelijke procedure voor eenvoudige civiele zaken geadviseerd. De invoering van een dergelijke procedure in het kader van het vernieuwingsprogramma KEI duurt al jaren. De CCA beveelt daarom aan om de invoering ervan niet verder te (laten) vertragen en KEI voortvarend te implementeren.

Andere insteek procedure e-kantonrechter

Om de procedure bij de e-kantonrechter aantrekkelijker te maken voor zowel consumenten als ondernemers, beveelt de CCA aan:

  • om af te zien van de verplichting om gezamenlijk (consument én ondernemer) een verzoek om digitale geschillenbeslechting te moeten doen;
  • om hoger beroep mogelijk te maken, zij het vanaf een bepaalde grens.

Stimuleer minnelijke oplossingen

Gerechtelijke procedures leiden vaak tot escalatie van een geschil. Het zoeken naar minnelijke oplossingen moet daarom volgens de CCA meer worden gestimuleerd en beloond.

Eerste fase van hulp bij geschillen vraagt niet om alleen juridische vaardigheden

De bedoeling in een eerste fase van een geschil is om snel scherp te krijgen wat het probleem precies is. Niet alle problemen zijn puur juridisch. Anderen dan juridische beroepsbeoefenaren kunnen in dat stadium prima hulp bieden. Daarnaast adviseert de CCA om de kwaliteit van juridische dienstverleners –waaronder advocaten - nader te onderzoeken en voor rechtzoekenden - bijvoorbeeld via een website - inzichtelijk te maken wat het kwaliteitsniveau van de desbetreffende rechtbijstandverlener is.