Naar een combinatie van werken op locatie en thuis

Vanaf 25 september heeft het kabinet het advies om thuis te werken versoepeld: “Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.”

Tekening van hybride werken © SER

Dit staat in de brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Lees de brief

De overheid roept werkgevers en werknemers op om samen afspraken te maken voor een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis. Daarbij moet worden voorkomen dat iedereen weer tegelijkertijd naar kantoor gaat en het risico op verspreiding van en besmetting met het coronavirus toeneemt.
Bestaande maatregelen rondom testen bij klachten en thuisblijven totdat de uitslag bekend is blijven van kracht. Op 1 november a.s. bekijkt het kabinet of deze en andere maatregelen nog passend zijn.

In de brief wordt daarnaast aangegeven dat sociale partners het kabinet vragen om extra te kijken naar:

  • Fiscale mogelijkheden voor de vergoeding van thuiswerkkosten, en;
  • Het aanpassen van de internationale sociale zekerheid en fiscaliteit in verband met het thuiswerken door grenswerkers.

Naar een combinatie van werken op locatie en thuis (hybride werken)

De overheid geeft daarnaast aan dat zij verschillende acties in gang willen zetten om werkgevers en werknemers te ondersteunen bij het verkennen en vormgeven van hybride werken. Dit wordt langs drie lijnen verder uitgewerkt:

  1. Vitaliteit bij thuiswerken en werken op locatie;
  2. Ervaringen uitwisselen via rondetafelgesprekken, webinars en werkbezoeken;
  3. Met pilots hybride werken uitproberen.

De resultaten ervan worden gedeeld via o.a. hoewerktnederland.nl. Aan de hand van de opgedane inzichten wordt bekeken of aanpassing van beleid nodig is.

SER-advies over de toekomst van hybride werken

De SER werkt op verzoek van het demissionaire kabinet momenteel aan een advies over hybride werken in de periode na de coronacrisis. Op basis daarvan kan het kabinet een beleidsagenda voor de toekomst van hybride werken opstellen.
De SER heeft aangegeven haar advies naar verwachting begin 2022 te kunnen afronden.


Hybride werken en Risico-inventarisatie en -evaluatie

Ook met het versoepelen van het thuiswerkadvies blijft de aanpak van mentale en fysieke arbeidsklachten van belang. Werkgevers en werknemers moeten in deze nieuwe fase het gesprek daarover blijven voeren. Daarom vraagt het kabinet blijvend aandacht voor het actualiseren van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op de nieuwe situatie.

Ga voor meer informatie naar het dossier RI&E


Meer informatie vind je in het dossier hybride werken

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.