Minister Bussemaker: ‘Meteen aan de slag met SER-advies beroepsonderwijs’

Minister Bussemaker (OCW) heeft verheugd het SER-advies over de toekomst van het beroepsonderwijs in ontvangst genomen. “Dit advies is zeer interessant”, aldus de minister. “Het doet veel praktische en concrete suggesties rondom de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo. Dankzij het unanieme advies is het draagvlak groot, dat helpt ons als ministerie knelpunten aan te pakken.”
Minister Bussemaker (OCW) neemt SER-advies over de toekomst van het beroepsonderwijs in ontvangst van SER-voorzitter Mariëtte Hamer.

Samen aanbevelingen oppakken

De minister is blij met de ingeslagen weg in het advies. De SER onderstreept de urgentie voor aandacht voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), stelt vakmanschap centraal en pleit voor meer ruimte voor de regio.
Bussemaker roept de sociale partners op om ook zelf de aanbevelingen uit het advies op te pakken. Het is volgens haar belangrijk dat overheid en sociale partners samen laten zien dat het praktijkleren hen na aan het hart ligt. Ze doelt dan onder andere op het “conjunctuur-proof” maken van de bbl. Dit kan onder meer door het instellen van opleidingsbedrijven en het actief benutten van O&O-fondsen voor begeleiding en opleiding van stage-leerwerkplekbegeleiders.

Halt toeroepen aan terugloop bbl

In het SER-advies ligt de nadruk op de noodlijdende bbl in het mbo omdat juist hier kansen liggen voor jongeren en de samenleving als geheel. De behoefte aan modern geschoolde vakkrachten neemt namelijk toe. Ook is de arbeidsmarkt steeds dynamischer gegeven de digitalisering en andere technologische ontwikkelingen. De SER wil daarom een halt toeroepen aan de terugloop in het aantal leerlingen dat kiest voor de bbl.
De raad pleit in het advies voor onder meer betere voorlichting, meer ruimte voor hybride vormen van beroepsonderwijs tussen bedrijven en scholen en betere regionale samenwerking tussen scholen. De raad roept -gegeven de urgentie- mbo-instellingen, het Ministerie van OCenW, jongereninstellingen, bedrijven en vakbonden op hiermee concreet aan de slag te gaan op alle niveaus.

Vervolgadvies

SER-voorzitter Mariëtte Hamer bood het advies afgelopen woensdag aan de minister aan. Het SER-advies over een toekomstgericht beroepsonderwijs werd in de Raadsvergadering van vrijdag 21 oktober vastgesteld. Volgend jaar komt de SER met een vervolgadvies over het beroepsonderwijs. Hierin wil de raad dieper ingaan op de mogelijkheden die hij ziet voor het verder uitbouwen van de sterke kanten van het Nederlandse beroepsonderwijs.