Adviesaanvraag voor duurzaamheidskader biomassa

De SER is gevraagd advies uit te brengen over een duurzaamheidskader voor biomassa. Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W heeft dit verzoek ook namens het ministerie van EZK aan de SER gedaan. Het duurzaamheidkader zou in maart 2020 klaar moeten zijn.
Ontwikkeling duurzaamheidskader biomassa van start © Flip Franssen / HH

Biomassa is een belangrijke bron om de energievoorziening te verduurzamen. Er is echter veel discussie over hoe duurzaam het echt is. Het kabinet wil daarom dat er een kader komt voor duurzame biomassa.
Het kabinet wil dat de volgende drie vragen in het advies aan de orde komen.

  • Binnen welke grenzen is er draagvlak voor een duurzame inzet van biomassa voor de periode tot 2030 en daarna? Dat gaat zowel over beschikbaarheid al toepassing van biomassa.
  • Welke (handhaafbare) duurzaamheidscriteria zijn voor maatschappelijke partijen inpasbaar en uitvoerbaar?
  • Hoe zien de maatschappelijke partijen de verantwoordelijkheidsverdeling tussen private partijen en de overheid ten aanzien van sturing op beschikbaarheid, prioritering en cascadering?

Juli dit jaar heeft het kabinet het werk voor het duurzaamheidskader al in gang gezet. Het PBL brengt in beeld hoeveel biomassa er beschikbaar is en wat je ermee kan. Een adviesbureau krijgt de opdracht duurzaamheidscriteria te ontwikkelen. De adviesaanvraag bij de SER was toen al aangekondigd.
Het kabinet wil dat er een gezamenlijke kennisbasis ontstaat. Veel elementen zijn van elkaar afhankelijk. Dat vraagt om veel afstemming. Alle betrokken partijen worden daarom op dezelfde manier bij het totale proces betrokken. Het PBL gaat bijvoorbeeld bij de beschouwing over beschikbaarheid aan de slag met Joint Fact Finding (JFF). Bij het opstellen van criteria krijgen dialoogsessies een belangrijke rol. De betrokken ministeries, PBL en SER voeren op regelmatige basis overleg.

Lees de officiële adviesaanvraag