Bescherming tegen gevaarlijke stoffen op de werkvloer? Dan is preventie het sleutelwoord

Preventie is van groot belang om de nadelige gezondheidseffecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk tegen te gaan. Samen met werkgevers, werkenden, arboprofessionals en andere organisaties blijft het kabinet investeren in het beter beschermen van werkenden tegen de gevaren voor hun gezondheid door blootstelling aan stoffen.

Automonteur © Shutterstock / Roman Zaiets

Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin geeft ze de stand van zaken rond het beleid om stoffengerelateerde beroepsziekten terug te dringen, inclusief de implementatie van de kabinetsreactie op het rapport van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (commissie Heerts).

Lees de kamerbrief

De minister noemt in de brief een aantal beleidsmaatregelen gericht op het terugdringen van stoffengerelateerde beroepsziekten, zowel op nationaal als op Europees niveau:

Voorwaarden voor toegang van schadelijke stoffen tot de markt

 • Op basis van verschillende Europese verordeningen worden maatregelen genomen die ook bijdragen aan werknemersbescherming. Zo kunnen bepaalde stoffen worden verboden of hun toepassing worden ingeperkt en geldt voor alle stoffen die in de Europese markt worden toegelaten de verplichting om informatie te verzamelen en te communiceren in de keten over de risico’s en de beheersing daarvan (gevaaretiket of Veiligheids Informatie Blad, VIB);
 • Voor de meest schadelijke stoffen worden op Europees niveau beslissingen genomen over de indeling (classificatie) van de stof. Voor bepaalde categorieën stoffen zijn op grond van arboregelgeving aanvullende maatregelen voor bescherming van werknemers vereist zoals dee wettelijke verplichting vanuit het Arbobesluit om een kankerverwekkende, mutagene stof te vervangen wanneer dit technisch uitvoerbaar is.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen op de werkvloer door:

 • Meer Europese regelgeving voor gevaarlijke stoffen;
 • Veilige wettelijke grenswaarden voor stoffen die (nog) niet op de EU-agenda staan;
 • Een betere systematiek om te komen tot nieuwe wettelijke grenswaarden via het project Haalbaarheidsonderzoek Nieuwe Stijl (HONS);
 • Een meerjarenaanpak van het asbeststelsel;
 • Meer en betere kennis over blootstelling en ziekte binnen het Landelijk Expertisecentrum Stoffengerelateerde Beroepsziekten (LEXCES);
 • Het programma RI&E;
 • Intensiever toezicht en handhaving;
 • Voldoende toegeruste bedrijfsartsen;
 • Bewustwording over de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen via het programma preventie beroepsziekten.

Tegemoetkoming bij beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan schadelijke stoffen:

 • via de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB).

Verbetering handhaving NLA:

 • Met de aangepaste beleidsregel boeteoplegging, waardoor de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) bedrijven meteen kan beboeten als zij de risico’s van gevaarlijke stoffen niet opnemen in de RI&E;
 • Met een informatie gestuurde aanpak op basis van data uit het Stoffen Informatie Systeem (SIS) en met informatie via de uitvoerders van TSB. Dit laatste wordt momenteel onderzocht.

Arbovisie 2040

Op basis van het komende SER advies over de hoofdlijnennota Arbovisie 2040 zal de minister, bij het vaststellen van de Arbovisie 2040 en de concrete uitwerking in een beleidsagenda, de nodige aandacht geven aan de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.