Adviesaanvraag Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren

Sectoren zoals zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en ook kinderopvang hebben te maken met grote uitdagingen als het gaat om het aantrekken en behouden van personeel. In al deze sectoren is er een tekort aan personeel. Hoewel deze tekorten beïnvloed worden door conjuncturele invloeden, zoals de Covid-19 crisis, is sprake van een vraagstuk dat al langere tijd speelt en waarvan wordt verwacht dat het in het komende decennium nog meer gaat spelen.

Zorg in het ziekenhuis © shutterstock

Om die reden hebben de ministeries van Defensie, BZK, JenV, OCW, SZW en VWS gezamenlijk een adviesaanvraag aan de SER geformuleerd.

De centrale vragen hierbij zijn:

  1. Wat zijn de structurele en/of gemeenschappelijke oorzaken voor tekorten aan werknemers in de maatschappelijke sectoren zorg, onderwijs, veiligheid, kinderopvang en rechtspraak? Hoe verhoudt zich dit tot de situatie in het bedrijfsleven?
  2. Hoe kunnen - in het licht van (internationale) demografische, economische, sociaalgeografische, technologische en sociaal-culturele ontwikkelingen - voldoende arbeidsaanbod voor en de aantrekkelijkheid van deze en (mogelijk) aanpalende sectoren nu en in de toekomst worden gewaarborgd? Kunt u daarbij o.a. ingaan op thema’s als het arbeidspotentieel, lifetime employability, de krappe woningmarkt in stedelijke gebieden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur/deeltijdwerken, opleidingskeuzes en -mogelijkheden, kinderopvang, duurzame inzetbaarheid/een leven lang leren, de inzet van vrijwilligers, meer samenwerking tussen overheidssectoren en andere sectoren, en de consequenties die een sterkere positie op de arbeidsmarkt van genoemde overheidssectoren heeft op de economie als geheel? (niet uitputtend.)
  3. Is een vernieuwing en/of verbreding van het instrumentarium van overheidsmaatregelen nodig dat het aantrekkelijker maakt om in de genoemde sectoren te werken, is het een kwestie van anders organiseren of gaat het om een combinatie van beide?
  4. Welke bijdrage kan het bedrijfsleven leveren en hoe kan het bedrijfsleven bij oplossingen voor dit vraagstuk (meer/beter) worden betrokken?

Download de adviesaanvraag (pdf)