Opvolging SER-advies Chronisch Zieke Werkenden

In maart 2016 is het SER-Advies Werk: van belang voor iedereen, een advies over werken met een chronische ziekte, uitgebracht. In een kabinetsreactie van 21 november 2016 vragen minister Schippers en minister Asscher de SER om, in samenwerking met de Commissie Werk Gezondheid, de aanbevelingen van het SER advies van maart 2016 te initiëren en de voortgang van de uitvoering te bewaken. Om hieraan opvolging te kunnen geven is een werkgroep ingericht, bestaande uit leden van de SER-commissie Chronisch Zieke Werkende (CZW), de Commissie Werk Gezondheid, de Patiëntenfederatie Nederland en enkele andere betrokkenen.
Werken met een chronische ziekte. © Jutta Klee, Corbis

Aanbevelingen uit advies over werken met een chronische ziekte

De SER heeft in dit advies verschillende aanbevelingen gedaan. De hoofdaanbevelingen staan hier kort weergegeven:

  • Oplossingen moeten vooral op het niveau van de werkende, werkgever en bedrijfsarts tot realisatie komen. De SER doet daarom diverse handreikingen om de dialoog tussen werkgever en werkende te verbeteren. Hij ziet daarbij een ondersteunende rol weggelegd voor de bedrijfsarts en andere arboprofessionals.
  • Een andere belangrijke pijler van het advies is preventie, waaronder de SER zowel gezondheidsbevordering verstaat als het voorkomen van het optreden van belemmeringen als gevolg van een chronische ziekte. Hij wil preventie op de werkvloer verankeren door onder andere bestaande instrumenten om arbeidsrisico’s en gezondheid in kaart te brengen beter te benutten, en liefst te combineren met instrumenten die het werkvermogen meten.
  • Verder pleit de SER voor verbeteringen in de ondersteuning van werkenden met een chronische ziekte vanuit de zorg. De arbeidsgerelateerde zorg moet meer mogelijkheden krijgen om tijd te besteden aan preventie en re-integratie. De reguliere zorg moet op haar beurt de factor arbeid in haar werk integreren.
  • Tot slot moet de kennis van wet- en regelgeving verbeteren, zodat de naleving ervan beter verloopt. Ook is er meer kennis bij werkgevers en werkenden nodig over chronische ziekten en de gevolgen ervan voor werk. Een centraal informatiepunt kan daarbij een belangrijke rol vervullen.

Stand van zaken

Op 6 september 2017 is de tweede bijeenkomst geweest van de werkgroep CZW. Tijdens de bijeenkomst is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat meer inzicht te krijgen in de manier waarop de kennis over werken met een chronische ziekte in andere landen is georganiseerd. Deze informatie kan inzicht geven in de mogelijkheden om verbeteringen aan te brengen in het huidige systeem in Nederland. De Commissie Werk Gezondheid zal samen met de SER zorgen voor een systematische inventarisatie van de kennis die beschikbaar is omtrent het werken met een chronische ziekte in andere landen.

Op de volgende bijeenkomst van de werkgroep zullen daarnaast experts worden uitgenodigd om ervaringen op het gebied van zelfmanagement te delen. Ook de relatie tussen de arbeidsgerelateerde en curatieve zorg heeft de aandacht van de werkgroep en hierop zullen experts worden bevraagd. Deze kennis en ervaringen kan de werkgroep helpen om na te denken over de vraag op welke manier dit ertoe kan bijdragen dat meer mensen met een chronische ziekte aan het werk blijven en hoe we dat met sociale partners kunnen vormgeven en organiseren. De informatie kan bovendien behulpzaam zijn bij de opdracht aan de patiëntenkoepels om, samen met werkgevers en werknemers te kijken na te denken over de inrichting van een centraal informatiepunt.