Haalbaarheidstoets voor een grenswaarde voor acrylamide

De SER is een onderzoek naar de haalbaarheid van een publieke grenswaarde voor acrylamide gestart. De termijn voor reacties loopt tot 15 april 2021.

Rollen papier in papierfabriek Shutterstock

De subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek van de Sociaal Economische Raad (SER-GSW) start een haalbaarheidstoets voor het verlagen van de publieke grenswaarde voor acrylamide.
Acrylamide (Cas 79-06-1) is een genotoxisch carcinogene (kankerverwekkende) stof waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld.

Blootstelling aan acrylamide vindt vooral plaats tijdens de productie en toepassing van acrylamide en tijdens de productie van polyacrylamides. Blootstelling kan mogelijk ook voorkomen bij de toepassing van polyacrylamides en de productie van zetmeelhoudend voedsel (indien dat wordt verwerkt bij een temperatuur boven 120 °C in met name bak- en frituurprocessen).

Aan belanghebbenden (branches/bedrijven/deskundigen) wordt gevraagd of een vaststelling van een waarde van 0,0016 mg/m3 als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag, haalbaar is en op welke termijn. Dit is de gezondheidskundige streefwaarde, de waarde waarbij het aantal extra gevallen van kanker door beroepsmatige blootstelling beperkt blijft tot 4, naast het aantal gevallen van kanker per 100.000 sterfgevallen in de algemene bevolking. Het rapport van de Gezondheidsraad vindt u op de website van de SER (pdf). Belanghebbenden die denken dat de invoering van de streefwaarde niet haalbaar is, wordt gevraagd aan te geven welk blootstellingsniveau wel realiseerbaar kan zijn en op welke termijn. Komen er geen onderbouwde bezwaren, dan gaat de SER ervan uit dat de door Gezondheidsraad voorgestelde gezondheidskundige streefwaarde, namelijk 0,0016 mg/m3 als een gemiddelde concentratie over een achturige werkdag, kan worden ingevoerd als wettelijke grenswaarde.
Reacties kunnen tot 15 april 2021 worden verstuurd naar het SER secretariaat, aan mw. Demi Theodori via d.theodori@ser.nl.

Richtlijn voor onderzoek en rapportageformat

Hieronder staat de brief aan belanghebbenden, een richtlijn voor onderzoek naar de haalbaarheid van een voorgestelde grenswaarde en het rapportageformat voor bedrijven waarin stapsgewijs wordt aangegeven welke gegevens door bedrijven dienen te worden aangeleverd.

Royal HaskoningDHV ondersteunt belanghebbenden bij dit proces in samenwerking met EXIC_EXposureInControl B.V. Op 15 december 2020 en/of 12 januari 2021 zal, afhankelijk van belangstelling, een online vraag- en antwoordsessie worden georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over de verschillende stappen in het proces en u vragen kunt stellen. U kunt zich opgeven voor deze sessie en tevens ook vragen stellen per email aan mw. Esther van de Rijdt van EXIC B.V., via het e-mail adres: haalbaarheidstoets.acrylamide@exposureincontrol.nl.