Kabinet vraagt SER advies over kinderarmoede

Kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens hebben een grotere kans zelf later ook in de armoede te belanden. Om die spiraal te doorbreken verzoekt het kabinet de SER te adviseren over hoe samenhangend beleid tot stand kan worden gebracht om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen verregaand terug te dringen.
opgroeien zonder armoede
Het kabinet stelt nu al jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar voor het bestrijden van armoede en schulden en sinds januari zijn er belastingmaatregelen genomen waardoor de laagste inkomens er op vooruit zijn gegaan. Het SER-advies kan het kabinet helpen om nog gerichter beleid te ontwikkelen. Daarbij is het verzoek aan de SER om nauw samen te werken met het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met de adviesaanvraag geeft het kabinet uitvoering aan een motie van senator Van Apeldoorn van de SP.

Het kabinet verzoekt de SER het advies nog dit jaar uit te brengen. Het advies moet aangeven hoe de effectiviteit van het instrumentarium om armoede onder kinderen te bestrijden kan worden verbeterd. Ook moet het advies ingaan op wat we kunnen leren van andere landen. En het advies moet aandacht besteden aan hoe voorkomen kan worden dat kinderen negatief worden beïnvloed door hun maatschappelijke positie. En welke rol alle betrokkenen hierbij kunnen spelen: ouders, overheden, scholen, maatschappelijke organisaties.

Ook de Kinderombudsman voert op verzoek van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken een vervolgonderzoek uit naar het terugdringen van armoede onder kinderen. Dat onderzoek richt zich op de effectiviteit van gemeentelijke inspanningen, bekeken vanuit de behoeften van kinderen.