Samen op weg naar verantwoorde ketens Evenement

De SER werkt aan een voortgangsrapportage over het proces rond de IMVO-convenantenaanpak. Op 11 april kwamen partijen van de verschillende convenanten bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Voor het eerst wisselden  partijen van convenanten die al afgesloten zijn én convenanten waarover nog onderhandelingen lopen met elkaar van gedachten. Deelnemers spraken met elkaar over dilemma’s rond de ontwikkeling van convenanten, het versnellen van het totstandkomingssproces van convenanten en lange termijnveranderingen versus korte termijnresultaten. Aanbevelingen die ter sprake kwamen waren onder andere het investeren in kennis over elkaar, het creëren van begrip voor elkaars standpunten en versterken van onderling vertrouwen om tot betere resultaten te komen.

IMVO-convenanten

De afgelopen twee jaar zijn vijf convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) ondertekend, waarvan drie gefaciliteerd door de SER. Deze multi-stakeholderaanpak is een nieuwe manier van samenwerken om risico’s in de internationale keten op te sporen en aan te pakken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over IMVO? Ga dan naar de themapagina 'IMVO' of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.