Raadsvergadering december Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 13 december in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen.  


 

 1. Opening
 2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen (pdf)
 3. Verslag van de raadsbijeenkomst van vrijdag 15 november 2019 (pdf)
  Dit is het verslag van het plenaire deel. Een aparte bijlage geeft een impressie van de gesprekken van de vijf dialoogtafels. Zie ook de uitnodiging voor de vorming van een werkgroep van de raad.
 4. Actualiteiten
 5. Vaststellen: Verkenning diversiteit arbeidsrelaties en arbeidsomstandigheden 
 6. Vaststellen: Advies over de samenstelling raad tijdens de zittingsperiode 2020-2022 
  Dit advies is voorbereid door het Dagelijks Bestuur
 7. Toelichting op briefadvies Leven Lang Ontwikkelen in sociale zekerheid 
  Dit advies is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld
 8. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf.