Promoting Decent Work in Europe: the Role of Social Partners Congres

Op 30 mei organiseerde de SER samen met het EESC en Instituut Gak een internationale conferentie over het bevorderen van Decent Work en de bijdrage die sociale partners daaraan kunnen leveren. De conferentie was een officieel side event van het EU voorzitterschap 2016.

Er was apart aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). De SER speelt al sinds 2000 een aanjagende rol op het gebied van mvo. Alexandra van Selm, plv. directeur Sociale Zaken bij de SER, wees op de totstandkoming van sectorconvenanten over internationaal mvo als een nieuwe ontwikkeling. Deze komen tot stand in overleg tussen brancheorganisaties, vakbeweging, NGOs en overheid; de SER kan daarvoor een platform bieden.

In 2014 heeft de SER een advies over Arbeidsmigratie uitgebracht. In dit advies heeft de raad de contouren van een Actieplan voor het bevorderen van een eerlijke arbeidsmobiliteit binnen de EU geschetst. De hoofdlijnen van het gezamenlijke Actieplan werden toegelicht door Coen van der Veer (FNV) en Mario van Mierlo (VNO-NCW en MKB Nederland).

Meer informatie

Wilt u meer weten over Nationale Skills Strategie? Ga dan naar de themapagina arbeidsmarkt of kijk in de evenementenkalender of er binnenkort een bijeenkomst over dit thema georganiseerd wordt.