Raadsvergadering oktober Raadsvergadering

De raadsvergadering vindt plaats op 18 oktober in de raadzaal van het SER-gebouw. De aanvangstijd is 10.15 uur.

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen.  


 

  1. Opening
  2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen (R/2930) (pdf)
    - Ter kennisname: Briefadviezen (van 19 juli 2019 en 8 oktober 2019) over de bevordering van de naleving van de WOR en de rechten van de OR bij overnames
  3. Verslag van vrijdag 20 september 2019 (R/2931) (pdf)
  4. Actualiteiten
  5. Ter vaststelling: advies ‘Kansen pakken en risico’s beheersen – over de samenhang tussen de SDG’s en IMVO'
  6. Voortgangsrapportage LLO 
  7. Rondvraag en sluiting

Download de volledige agenda in pdf.