Directie Economische Zaken (DEZ)

Directeur: Marko Bos
E-mailformulier

secretaresse: Chereen Ramjiawan
Telefoon: 070-3499511
E-mailformulier

De directie levert bijdragen aan de voorbereiding van adviezen van de raad over:

  • het te voeren algemene sociaal-economische beleid
  • de Europese integratie en internationale economische betrekkingen
  • vraagstukken die de sociaal-economische orde en structuur betreffen

Bij dit beleid is het verwerven van een zo gunstig mogelijke concurrentiepositie voor Nederland in de Europese Unie en in een door toenemende internationalisering gekenmerkte wereld voor het realiseren van de sociaal-economische doelstellingen een centrale vraag geworden. Dit vereist aandacht voor de versterking van de publieke en private aanbodzijde van onze economie, voor een goede marktwerking en voor een evenwichtige ontwikkeling van inkomens en prijzen.

Vraagstukken als omvang en structuur van collectieve uitgaven en middelen alsmede de inkomensverhoudingen vormen een afzonderlijk punt van aandacht. De (ontwikkeling van de) verhouding tussen de lonen in de marktsector, het minimumloon en de sociale uitkeringen is bij dit laatste een belangrijk voorbeeld.

Daarnaast zijn voor het sociaal-economisch beleid van betekenis de vraagstukken met betrekking tot de economische structuur welke spelen bij beleidsterreinen als het milieu, de energievoorziening, verkeer en vervoer, de volkshuisvesting.

In relatie tot het milieu is het voldoen aan de eisen welke een duurzame economische ontwikkeling stelt een belangrijk uitgangspunt bij de advisering. De positie van de consument vormt eveneens een bijzonder aandachtspunt.

De advisering betreft zowel de vormgeving van het (wettelijke) instrumentarium als het met behulp daarvan te voeren beleid. Een belangrijk voorbeeld van het laatste vormt de tweejaarlijkse advisering over het beleid op de middellange termijn.

In Europees verband hebben de voltooiing van de interne markt en de voorgenomen realisatie van een Economische en Monetaire Unie voor een stroomversnelling gezorgd. ook hier heeft de advisering van de Nederlandse regering zowel betrekking op de vormgeving van het beleidsinstrumentarium in de Europese Unie als op het met behulp daarvan te voeren beleid.

De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen, die jaarlijks een bijdrage levert aan de publieke meningsvorming voer het te voeren sociaal-economische beleid, wordt eveneens vanuit de directie ondersteund.

Op het terrein van de consumentenaangelegenheden assisteert de directie niet alleen bij de advisering maar is eveneens actief bij zelfreguleringsoverleg inzake algemene voorwaarden.

Marko Bos
Tevens plaatsvervangend algemeen secretaris