Directie Bestuurszaken (DBZ)

Directeur: Danielle Haenen
E-mailformulier

Secretaresse: Shanta Dharamsingh
Telefoon.: 070 - 3 499 560
E-mailformulier

De directie Bestuurszaken is belast met de voorbereiding en uitvoering van de taken van de SER als centraal bestuursorgaan in het kader van de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen de Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) en als uitvoeringsorgaan van andere wetgeving. Daarnaast is een aantal SER-brede staftaken bij de directie ondergebracht.

Taken:

  • Medezeggenschap: uitvoering geven aan de in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) aan de SER opgedragen taken, zoals het instellen van bedrijfscommissies, het beslissen op ontheffingsverzoeken en het uitvoeren van taken ter bevordering van (de kwaliteit van) medezeggenschap en taken op het terrein van de scholing en vorming van OR-leden 
  • Fusies: uitvoering geven aan de SER-Fusiegedragsregels 2015 zoals bevordering naleving en meldingsregistratie 
  • Secretariaatsvoering van o.a. de Bedrijfscommissies Markt I en Markt II, de Geschillencommissie Fusiegedragsregels, de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen, de Commissie Bevordering Medezeggenschap en de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) 
  • Advisering op bestuurlijk-juridisch terrein 
  • Advisering over de samenstelling van internationale gremia (b.v. EU-comités, EESC) 
  • Toezicht provinciale SER-ren 
  • Overige juridische aangelegenheden

 

Danielle Haenen