Literatuurlijst Wet op de ondernemingsraden

De literatuurlijsten van de Scriptieservice zijn bijgewerkt tot 1 mei 2013. Sindsdien worden de lijsten niet meer geactualiseerd.


SER-publicaties - Boeken - Tijdschriftartikelen

 

 • Hofstee, L. I.; Albers, O., WOR wet op de ondernemingsraden : tekst en commentaar 2013
  Alphen aan den Rijn : Vakmedianet, 2012. 182 p.
  Tekst en commentaar op de wet op de ondernemingsraden (WOR), editie 2013. Opgenomen is het voorstel tot de wijziging van de financiering van het scholingssysteem. Ook het voorstel dat de verplichte bemiddelende functie van de bedrijfscommissie wordt opgeheven ten gevolge waarvan de ondernemer of de ondernemingsraad zich voortaan rechtstreeks tot de kantonrechter kan wenden. Daarnaast krijgt de SER er een taak bij: het bevorderen van de medezeggenschap. Verder is opgenomen informatieverplichting ten aanzien van medezeggenschap in internationale concernverhoudingen. (B31393) 
   
 • Jellinghaus, S. F. H., Inzicht in aangrenzende wetgeving
  Den Haag : SDU, 2012. 164 p.
  Inzicht in de ondernemingsraad
  De ondernemingsraad (OR) wordt in de praktijk met diverse regelgeving geconfronteerd naast de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit boek geeft inzicht in de meest relevante wettelijke bepalingen voor de OR. Deze bepalingen worden systematisch en per wet besproken. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod: Collectieve actie, privacy, medische keuringen, fusie en deelname, ontslag en werkeloosheid, discriminatie, arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en procesrecht.
  4e dr. (B31370) 
    
 • Vink, F. W. H.; Kaar, R. H. van het, Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden : editie 2013
  Den Haag : Sdu, 2012. 436 p.
  De 24e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, en raden van commissarissen/raden van toezicht). In september 2012 is het wetsvoorstel ingrijpend gewijzigd. Ook wordt de verplichte bemiddeling door de bedrijfscommissie afgeschaft. Het wetvoorstel is in deze editie per wetsartikel al volledig meegenomen.
  24e dr. (B31293) 
   
 • Min. SZW; Regioplan Beleidsonderzoek; Visee, H.; Saalbrink, S.; Mevissen, J., Naleving van de Wet op de ondernemingsraden : stand van zaken 2011 : eindrapport
  Den Haag : Min. SZW, 2012. 58 p.
  In het nalevingsonderzoek van 2011 is niet alleen de naleving van de WOR vastgesteld maar ook aandacht besteed aan de structuur van medezeggenschap, het functioneren van de medezeggenschap en ander vormen van participatie. (B31279) 
   
 • Heinsius, J. ; Lamers, J. J. M., Wet op de ondernemingsraden. Wet op de europese ondernemingsraden
  Deventer : Kluwer, 2012. 838 p.
  Lexplicatie, nr 5.35a
  Komt in de plaats van SJ92. Dit zijn de belangrijkste wetten op het terrein van het Nederlands medezeggenschapsrecht. Teksten van deze wetten met artikelsgewijze toelichting op de parlementaire behandeling, vakliteratuur en jurisprudentie. (B30834)
   
 • Albers, O.; Hofstee, L. I., WOR wet op de ondernemingsraden : tekst en commentaar 2012
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2011. 158 p.
  Tekst en commentaar Wet op de ondernemingsraden, editie 2012. (B30378)
   
 • Amsterdam, L. A. van; Amsterdam, A. M. van, De ondernemingskamer : de ondernemingskamer en het Nederlands ondernemingsrecht
  Deventer : Kluwer, 2011. 167 p.
  In het begin beperkt de OK zich tot jaarrekeningzaken, maar daarna is er een veelheid aan procedures bijgekomen. Aan de hand van wetsartikelen en (recente) jurisprudentie wordt in dit boek uiteen gezet hoe de Ondernemingskamer over de belangrijkste punten uit het Nederlandse ondernemingsrecht oordeelt in een enquêteprocedures, de geschillenregeling en het adviesrecht van ondernemingsraad en (pensioen) deelnemersraad. (B30377)
   
 • Albers, O., WOR tekst en commentaar 2011
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2010. 152 p.
  Tekst en toelichting op de wet op de ondernemingsraden (WOR). (B29282)
   
 • Eck, E. van; Elsen, T. van den, OR en energiezorg
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2010. 115 p.
  OR Praktijk
  Vanuit het belang van de onderneming en de werknemers is het legitiem om je als OR bezig te houden met het energiebeleid van de organisatie. Bovendien staat in de WOR(artikel 25 lid 1l) dat de ondernemer de OR om advies moet vragen over maatregelen met betrekking tot de zorg voor het milieu. Doel van dit cahier is om OR's inzicht te geven in de mogelijkheden voor het energiebeleid in een onderneming. Enerzijds gericht op besparing van energiekosten, anderzijds gericht op voldoen aan de eisen van de overheid. Daartoe wordt in dit cahier aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: Welke rol speelt energie binnen een onderneming?; Hoe ziet het beleid van de overheid ten aanzien van energie eruit?; Welke instrumenten zijn er om energiebeheer binnen een onderneming vorm te geven?; Hoe is de relatie energiezorg-milieuzorg?; Wat is de rol van de medezeggenschap in het energiebeleid? (B29060)
   
 • St. Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten; Leenders, P.; Winder, A. B.; Kerkhof, P.; Klandermans, B.;, Medezeggenschap in kaart : een onderzoek naar de positie van de ondernemingsraad binnen Nederlandse gemeenten : eindrapport
  Den Haag : A+O fonds Gemeenten, 2000. 252 p.
  Het rapport bevat de resultaten van vier jaar onderzoek onder OR-leden, bestuurders en werknemers naar het functioneren van ondernemingsraden in Nederlandse gemeenten.
  Omslagtitel: Medezeggenschap in kaart : eindrapport (B29054 )

 • GBIO; Karel, J.; Heijink, J.; Tillaart, H. van den; Boekhorst, L.; Rijsingen, B. van, Inzet en invloed van de OR : onderzoeksrapport van de GBIO : medezeggenschapsmonitor 2008
  Amsterdam : Reed Business, 2010. 125 p.
  GBIO-katernen, deel 12
  In dit katern wordt verslag gedaan van de derde GBIO-monitor. Het bevat het resultaat van een landelijk onderzoek onder ondernemingsraden en bestuurders over het functioneren van medezeggenschap en beschrijft de fors toegenomen invloed van de OR. Het boekje sluit af met aanbevelingen aan alle partijen die betrokken zijn bij het functioneren van ondernemingsraden. (B29053)

 • Velde Harsenhorst, B. de, Nieuwe vormen van medezeggenschap, de WOR voorbij?
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2010. 59 p.
  OR in bedrijf thema
  Hier ziet er voor de ondernemingsraad somber uit, lijkt het wel. Jongere werknemers zijn niet meer bereid om lid te worden van de ondernemingsraad. Meer dan de helft van de OR-leden is boven de vijf en veertig. Bijna de helft van alle ondernemingsraden heeft last van vacatures. Dit beeld tekent zich, met iets andere cijfers, in alle gebieden van ons medezeggenschapsbestel af. Om de tanende belangstelling voor formele medezeggenschap te verklaren, worden er verschillende achterliggende motieven genoemd:
  Organisaties worden te complex voor ondernemingsraden; Het is te veel een formele medezeggenschap die bij de democratisering van de jaren zeventig hoort; De wet op de ondernemingsraden (WOR) past niet meer in ons bestel. Deze wet heeft zijn beste tijd gehad. De laatste jaren lijkt er een trend te bestaan om medezeggenschap te gaan organiseren buiten de WOR om. Dit themaboek probeert deze trend meer inzichtelijk te maken. Gaan nieuwe vormen van medezeggenschap (per definitie) buiten de WOR om? Is de wet inderdaad een knellend keurslijf geworden wat de adem afsnijdt van leuke, moderne en stimulerende vormen van medezeggenschap? De wereld is veranderd en zij veranderd steeds sneller. Betekent dit nu ook dwingend noodzakelijk het einde van medezeggenschap zoals wij die kennen? Zijn al deze ontwikkelingen het einde van de vertrouwde ondernemingsraad en kan daarmee de WOR in het archief? Dit themaboek probeert deze vraag te beantwoorden. (B28956) 

 • Hendriksen, T.; Maarsen, P ; Diehl, P ; Hurk, J. H. J. van de ; Reijrink, M. C. J., Praktijkgids ondernemingsraden 2010
  Alphen a/d Rijn : Kluwer, 2010.
  Informatie voor OR-leden en functionarissen die met de OR te maken hebben. Gericht op de dagelijkse gang van zaken, de toepassing van wettelijke rechten en plichten. Met voorbeelden, tips en modellen. Aan de orde komen: de WOR, uitleg van overige wet- en regelgeving, start en werkwijze OR, overleg, communicatie, procedures en de Europese OR. (B28394)

 • Albers, O., WOR tekst en commentaar 2010
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2009.
  Tekst en toelichting op de actuele wet op de ondernemingsraden (WOR). In 2009 is de WOR op slechts een zeer klein onderdeel gewijzigd. Het achtste lid van artikel 31a is vervallen als gevolg van een wijziging van de wet milieubeheer. Voor het overige is geen wetswijziging ingediend en bestaat daar ook geen voornemen toe. (B28250)

 • Vink, F. W. H.; Kaar, R. H. van het, Inzicht in de ondernemingsraad : een toelichting bij de wet op de ondernemingsraden : editie 2009
  Den Haag ; SDU, 2008.
  Artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, met tevens een overzicht van relevante jurisprudentie. Achtereenvolgens komen aan de orde: Algemene bepalingen; De instelling van de ondernemingsraad; Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraad; Het overleg met de ondernemingsraad; Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad; Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad; Verdere bevoegdheden van de ondernemingsraad; De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden; De medezeggenschap in kleine ondernemingen; De algemene geschillenregeling; De bedrijfscommissies; Heffingen ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadleden; Bijzondere bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid; Overgangs- en slotbepalingen. 20e dr. (B27405)

 • Drongelen, J. van; Jellinghaus, S. F. H., Wet op de ondernemingsraden
  Zutphen : Paris, 2008.
  Collectief arbeidsrecht, nr. 1
  In dit boek wordt na een inleidend historische hoofdstuk de Wet op de ondernemingsraden in zestien hoofdstukken behandeld. Er is gekozen voor een onderwerpsgewijze benadering, zoals de instelling, de samenstelling en de verkiezing van de medezeggenschapsorganen, maar ook de werkwijze van de medezeggenschapsorganen en de faciliteiten en voorzieningen die zij hebben gekregen om hun taken naar behoren uit te voeren, het overleg dat met de ondernemer wordt gevoerd en natuurlijk de verschillende rechten die de medezeggenschapsorganen hebben, zoals het informatierecht, het advies- en instemmingsrecht. Ook de mogelijkheden om de bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen uit te breiden en de rechtspositie van de leden van de medezeggenschapsorganen komen aan de orde. Als laatste worden de verschillende procesrechtelijke aspecten behandeld. (B26797)

 • Cremers-Hartman, E.; Brons, A.; Bondt, T. de; Smitskam, C. J.; Wirschell, J. R.; Zaal, I., Ondernemingsraden 2008
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2008.
  Memo Plus
  Naslagwerk op het gebied van de WOR en medezeggenschap. De Wet op de Ondernemingsraden is allereerst uitgebreid aan de orde. Daarna worden de rechten besproken die de OR heeft op grond van andere wet- en regelgeving. Ook de Europese medezeggenschapsrechten komen aan bod. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen die voor de ondernemingsraad van belang zijn: rechtsvormen van ondernemingen, fusies, arbeidsrecht, arbeidsomstandigheden, de arbeidstijdenwetgeving, het socialezekerheidsrecht, pensioenen, jaarrekeningen, fiscale gegevens, minimumlonen en prijsindexcijfers. (B26778)

 • Min. SZW; Engelen, M.; Kemper, R.; Research voor Beleid, Naleving van de Wet op de ondernemingsraden : stand van zaken 2005 : eindrapport
  Den Haag : Min. SZW, 2006.
  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de naleving van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) in 2005 onder vestigingen van ondernemingen in Nederland. Het betreft een herhaling van eerdere metingen in 2001 en 2002. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport geeft antwoord op de vraag in hoeverre ondernemingen de WOR naleven, en welke beperkende en verruimende factoren daarbij een rol spelen. Een belangrijke doelstelling van dit onderzoek was te achterhalen welk percentage van de vestigingen met meer dan vijftig werknemers beschikt over een ondernemingsraad (OR). Bij minder dan vijftig werknemers is gepeild of er een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een personeelsvergadering (PV) bestaat. De opzet is zo gekozen dat de uitkomsten zijn te vergelijken met de eerdere metingen. Daarnaast is expliciete aandacht besteed aan de structuur, de samenstelling en de inhoudelijke activiteiten van medezeggenschapsorganen. activiteiten. Daarnaast levert het onderzoek informatie over de waargenomen meerwaarde van medezeggenschap voor de werkgever. (B24682)

 • Berkel, C.; [et al.], Wet medezeggenschap werknemers : specialisten geven hun mening : deel 1: achtergronden en argumenten
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2005.
  OR Praktijk
  Deel 1 bevat de meningen van verschillende auteurs over het wetsontwerp Wet medezeggenschap werknemers (WMW). Bevat de volgende hoofdstukken: Wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers meer maatwerk?; Medezeggenschap en wet: is meer minder of minder meer?; Waarom christen-democratische presentjes steeds neoliberale cadeautjes bevatten; WMW artikel 6:31 inleveren bevoegdheden: achtergronden en argumenten; 'Big hat, no cattle' Voorstel WMW is een gemiste kans; Het conceptvoorstel wet medezeggenschap werknemers praktisch beschouwd; Standpunt VNO-NCW: meer maatwerk bij medezeggenschap; Standpunt CNV: kabinet vergeet knelpunten uit de praktijk; Standpunt NV-Medezeggenschap; Standpunt FNV: is medezeggenschap een basisrecht of niet. (B23724)

 • Berkel, C.; [et al.], Wet medezeggenschap werknemers : specialisten geven hun mening : deel 2: de nieuwe OR
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2005.
  OR Praktijk
  Deel 2 bevat een hoofdstuk over de nieuwe OR, waarin wordt uitgelegd wat de implicaties van de nieuwe medezeggenschapswetgeving voor de ondernemingsraad zijn. Dit deel bevat tevens de complete tekst van het voorstel Wet medezeggenschap werknemers, evenals een samenvatting van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bepalingen over de medezeggenschap van werknemers. (B23725)

 • Min. SZW; [et al.], De ondernemingsovereenkomst ex art. 32 WOR : ervaringen uit de praktijk
  Den Haag : Min. SZW, 2004.
  Werkdocumenten, nr. 314
  De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt vanaf 1998 ondernemingsraden en hun bestuurders de mogelijkheid afspraken te maken met dezelfde wettelijke status als de bepalingen in de WOR (artikel 32, lid 2). Die afspraken kunnen gaan over bovenwettelijke bevoegdheden van de OR of aanvullende voorschriften over de toepassing van de WOR. Dergelijke ondernemingsovereenkomsten moeten het mogelijk maken medezeggenschap op ondernemingsniveau 'op maat' in te richten. Dit werkdocument bevat een kwalitatief onderzoek naar de werking van de ondernemingsovereenkomst in de praktijk. Achtereenvolgens wordt in het onderzoek aandacht besteed aan: Het karakter van de ondernemingsovereenkomst; Het totstandkomingsproces; Ervaringen met de ondernemingsovereenkomst: welke rol speelt de ondernemingsovereenkomst in het contact tussen OR en bestuurder, worden bepalingen nagekomen, wat zijn de voor- en nadelen?; Communicatie met de achterban m.b.t. de ondernemingsovereenkomst; Het kabinetsstandpunt n.a.v. de evaluatie van de WOR, waar het gaat om het voorstel in de WOR de mogelijkheid op te nemen per ondernemingsovereenkomst de bevoegdheden van de OR te beperken. (B23162)

 • SBI Training & advies; Kinderen, M. L. der; Dijkstra, H., Aan de slag met de zorgplicht : artikel 28 u een zorg?!
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2004.
  OR in bedrijf thema, nr. 5
  Met dit boek pogen de auteurs meer aandacht voor artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te vragen. Artikel 28 is bij uitstek het artikel dat de vraag beantwoordt, waarom werknemers bereid zijn zich verkiesbaar te stellen voor de ondernemingsraad. Artikel 28 laat zien wat OR-leden bedoelen met 'zorg dragen voor de belangen van werknemers en van het bedrijf'. Het is een artikel waarvan de geschiedenis, de aard en de inhoud tamelijk onbekend zijn. Dit geldt zowel voor ondernemingsraden als voor bestuurders. Artikel 28 weerspiegelt in een notendop vijftig jaar maatschappelijke ontwikkeling. De betiteling 'zorgplicht' is uniek omdat het een uitzondering vormt op alle rechten die door de WOR aan de ondernemingsraad zijn toebedacht. Het artikel past bij de huidige tijdgeest, waarin de nadruk ligt op deregulering en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Artikel 28 biedt ondernemingsraden handvatten wanneer zij zich willen profileren door een proactieve en zelfsturende houding. (B26051)

 • Cremers, E., OR en instemmingsrecht
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2004.
  OR Praktijk. Basiskennis
  Artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) staat centraal voor het instemmingsrecht. Achtereenvolgens bespreekt de auteur de besluiten die instemmingsplichtig zijn, de verhouding tussen de CAO en het instemmingsrecht, de mogelijkheden om het instemmingsrecht uit te breiden, het verloop van de instemmingsprocedure (inclusief conflicten tussen OR en ondernemer), de rechtspositie van de individuele werknemer en het inzetten van andere rechten (informatierecht, initiatiefrecht, recht op deskundige hulp enzovoort) om optimaal gebruik te maken van het instemmingsrecht. Een apart hoofdstuk is gewijd aan het instemmingsrecht van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) in bedrijven met tien tot vijftig werknemers. (B23036)

 • Hautvast, J. M., Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid : de wet op de ondernemingsraden voor de overheid toegelicht
  Den Haag : SDU, 2004.
  De ondernemingsraad is binnen de overheid inmiddels een vertrouwd verschijnsel, of het nu gaat om gemeenten, departementen of zelfstandige bestuursorganen. Toch blijkt de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de praktijk nog steeds vragen op te roepen, vanwege het bijzondere karakter dat de overheid als werkgever nog steeds heeft. Bijvoorbeeld rond de relatie met de politiek, de rechtspositie van ambtenaren, of de bijzondere complexiteit die overheidsorganisaties doorgaans kenmerkt. Inzicht in de ondernemingsraad bij de overheid geeft een compleet beeld van de medezeggenschapspraktijk bij overheidsorganisaties. Het schetst de mogelijke rollen die de OR binnen een overheidsorganisatie kan vervullen, geeft aan hoe de medezeggenschapswetgeving voor overheden uitpakt, gaat in op de belangrijkste beleidskwesties waar ondernemingsraden voor staan en geeft een aantal strategische tips en aanbevelingen voor de OR. 4e herz. dr. (B23020)

 • Tuijtel, M. M.; [et al.], Ondernemingen in conflict : corporate litigation
  Doetinchem : Reed Business Information, 2004.
  O&F Onderneming & Financiering, nr. 60
  Bevat de volgende bijdragen: Samenloop van enquêteprocedure en andere mogelijke rechtsgangen waaronder een beroepsprocedure op grond van artikel 26 WOR; Conflicten bij personenvennootschappen; Een 'onbezorgd pensioen' zonder tussenkomst van een rechter; Toezicht en rechtspleging inzake jaarrekeningen; De Corus-zaak, een atypisch intra-concerngeschil; Exit voor minderheidsaandeelhouders : uitkoop en alternatieven; Toetsing van besluiten ; ontwikkelingen sinds 1992; Strafrechtelijke procedures : handel met voorkennis; WOR-geschillen. (B22619)

 • N.N., Inzicht in informatie- en initiatiefrecht
  Den Haag : SDU, 2004.
  Het informatie- en initiatiefrecht zijn belangrijke bevoegdheden van de ondernemingsraad. Er is vaak onduidelijkheid over welke informatie de OR moet ontvangen, hoe om te gaan met een bestuurder die deze informatie niet wil verstrekken en andere vragen op het gebied van informatieverstrekking. Het initiatiefrecht is een fundamenteel recht van de OR, waarvan ruimhartig gebruik gemaakt zou moeten worden. Daarvoor is kennis van het initiatiefrecht noodzakelijk. In dit boekje worden beide bevoegdheden uitgelegd, voorzien van vele praktijkvoorbeelden, tips en aandachtspunten. (B22519)

 • N.N., Inzicht in het advies- en instemmingsrecht
  Den Haag : SDU, 2003.
  Het adviesrecht en het instemmingsrecht zijn belangrijke bevoegdheden van de ondernemingsraad. Tegenover het recht van de ondernemingsraad staat een plicht van de ondernemer. Deze verplichting geldt alleen voor een aantal besluiten, dat zijn de adviesplichtige en instemmingsplichtige besluiten. In de praktijk is niet altijd duidelijk welke besluiten nu wel en niet advies- of instemmingsplichtig zijn. In dit boekje wordt een compleet overzicht gegeven van de adviesplichtige en de instemmingsplichtige besluiten, voorzien van vele praktijkvoorbeelden. Verder wordt ingegaan op de procedures voor het aanvragen en het uitbrengen van een advies. (B22486)

 • Rood, M. G.; Heijden, P.F. van der, Rood's wet op de ondernemingsraden
  Deventer : Kluwer, 2004.
  Handboek over de WOR. Het boek bevat een artikelsgewijze behandeling van de WOR, opgezet volgens een vast stramien: historie van de wet en aantekeningen per artikel met aandacht voor parlementaire stukken, jurisprudentie en literatuur. Achtereenvolgens komen hoofdstukken aan de orde over: De instelling van ondernemingsraden; Samenstelling en werkwijze van de ondernemingsraden; Het overleg met de ondernemingsraad; Bijzondere bevoegdheden van de ondernemingsraad; Het verstrekken van gegevens aan de ondernemingsraad; Verdere bevoegdheden OR; De centrale ondernemingsraden en de groepsondernemingsraden; De medezeggenschap in kleine ondernemingen; De algemene geschillenregeling; De bedrijfscommissies; Heffingen ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden; Bijzonder bepalingen voor ondernemingsraden bij de overheid; Overgangs- en slotbepalingen. Voortzetting van de losbladige uitgave Wet op de Ondernemingsraden door prof. mr. M.G. Rood (B22440)

 • Albers, O., WCA : Works Councils Act : text and comments 2004/2005
  Kluwer : Alphen aan den Rijn, 2004.
  Engelse vertaling van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) voorzien van commentaar. (B22428)

 • Solinge, G. van; [et al.], Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2002-2003
  Deventer : Kluwer, 2003.
  Serie vanwege het van der Heijden Instituut, deel 72
  Jaarboek van de Vereniging Corporate Litigation (VCL). Bevat de volgende bijdragen: Something is rotten in the State of the Netherlands; Rechtspraakoverzicht enquêterecht 2002; Kroniek medezeggenschapsrecht 2002 : nieuwe ontwikkelingen op onverwachte terreinen; Twee jaar uitkoop- en geschillenregeling: echtspraak- en literatuuroverzicht 2001-2002; behoorlijk bestuur: één gedragsnorm?: Mediation, enkele opmerkingen over belang en recht in vennootschappelijk verband; Het onderzoek in de enquêteprocedure; Instemmings- en consultatierecht van de ava; le provisoire qui reste?; Is de enquêteprocedue toepasbaar in arbitrage?; Het wetsvoorstel tot wijziging van de structuurregeling, vanuit een litigator's standpunt; Het wetsvoorstel structuurregeling en de positie van de ondernemingsraad; Gelijke informatievoorziening aan minderheidsaandeelhouders bij openbaar bod: beknelde partij of 'kleine dwarsligger'?; verzet door OR en vakorganisaties: de bescherming van medezeggenshapsrechten versus de belangen van derden; Verzet tegen overname door bestuur en Raad van Commissarissen; Verzet tegen overname door een concurrerende bieder. (B21731)

 • FNV, Evaluatie Wet op de ondernemingsraden
  [Amsterdam] : FNV, 2003.
  Evaluatienota WOR waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: Is de WOR aan vervanging toe?; Medezeggenschap van uitzendwerknemers; Synchronisatie van OR-verkiezingen; Kandidaatstelling; Diensttijdeisen verkiezingen; Medezeggenschap bij overgang van ondernemingen; Agenderingsrecht achterban; Faciliteiten voor de OR en zijn leden; Adviesrecht betreffende winstbestemming; Buitenlandclausule; Positie OR bij aanvrage faillissement of surséance; Instemmingsrecht ten aanzien van arbeidsvoorwaarden; Overige instemmingsrechten; Enquêterecht voor de OR; Informatieverstrekking over beloningsverhoudingen; De regeling van de personeelsvertegenwoordiging; Financiering bedrijfscommissies; Medezeggenschap en ‘het primaat van de politiek’. Bijgevoegd de brief waarop deze evaluatienota is gebaseerd en die een reactie bevat op het kabinetsstandpunt over de evaluatie van de Wet op de Ondernemingsraden. (B21398)

 • Slageren, S. R. M. van, Inzicht in het overleg met de ondernemingsraad : de praktijk van de Wet op de ondernemingsraden voor het management
  Den Haag : SDU, 2003.
  Dit boek beoogt een praktische leidraad te zijn voor bestuurders, personeelsfunctionarissen en alle anderen die overleg voeren met de OR. In deze uitgave wordt het werken met de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zoals het omgaan met advies- en instemmingprocedures, uiteengezet. Maar ook wordt er ruim aandacht besteed aan veel voorkomende knelpunten, het organiseren van betrokkenheid en het bewerkstelligen van effectieve medezeggenschap komen op praktische wijze aan de orde. De medezeggenschap binnen overheidsorganisaties wordt in een apart hoofdstuk toegelicht. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan actuele thema's als bedrijfsethiek, verzuimbeleid en Wet verbetering poortwachter. (B21361)

 • Solinge, G. van; [et al.], Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001-2002
  Deventer : Kluwer, 2002.
  Serie vanwege het van der Heijden Instituut, deel 68
  De Vereniging Corporate Litigation (VCL) heeft als doel de bestudering van de procesrechtelijke en de materieelrechtelijke aspecten van de ondernemingspraktijk en ondernemingsrechtspraak (Corporate Litigation). De Geschriften 2001-2002 bevatten een weerslag van de studies en activiteiten van het eerste verenigingsjaar. Opgenomen zijn de volgende bijdragen: Op het breukvlak van twee eeuwen: de opkomst van corporate litigation in Nederland; WOR en internationale (on)toerekeningsvatbaarheid; Vereenzelfviging als strijdmiddel in vennootschapsrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures; Rechtspraakoverzicht enquêterecht 2000 en 2001; WOR-rechtspraak 2000-2001: advies- en beroepsrecht blijven in ontwikkeling; De positie van de derde in het enquêterecht; Res non inter alios acta: over eenvoudige driepartijenverhoudingen in het medezeggenschapsrecht; Het enquêterecht, hoe verder?; Rechtsmachtperikelen in Titel 8 Boek 2 BW; Beroep tegen besluiten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) inzake openbare biedingen; De prijsbepaling bij uitkoop; Procederen voor een toezichthouder; Spoedarbitrage bij ondernemingsgeschillen. Het laatste deel bevat een overzicht van verenigingsaangelegenheden van de VCL (samenstelling bestuur, akte van oprichting, verslag van de secretaris, processtukken 'mock trial', ledenlijst). (B21004)

 • Karssen, D.; Zevenhuijzen, P. W.; Vink, F. W. H., Inzicht in de praktijk van het OR-werk
  Den Haag : SDU, 2002.
  Op de diverse situaties waarin een ondernemingsraad zich kan bevinden, bijvoorbeeld het instellen van een OR, verkiezingen, het overleg met de ondernemer of het toepassen van advies- of instemmingsrecht, zijn bepalingen uit de Wet op de ondernemingraden van toepassing. In Inzicht in de praktijk van het OR-werk worden deze bepalingen geconcretiseerd door middel van stroomschema's, voorbeeldreglementen, verzoekschriften, stappenplannen en voorbeeldbrieven. Na een korte inleiding per hoofdstuk worden stapsgewijs procedures uiteengezet voor het OR-werk, waarmee de OR de bepalingen van de wet in de praktijk kan brengen. De procedures worden gevolgd door voorbeelddocumenten. Deze voorbeelddocumenten zijn ook op bijgevoegde CD-ROM opgenomen, zodat de ondernemingsraad ze kan toepassen voor eigen gebruik. 2e dr. (B20216)

 • Kemperink, G. N. H., Fusies, overnames en medezeggenschapsrechten : de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden en de SER-fusiegedragsregels bij fusie- en overnametransacties
  Deventer : Kluwer, 2002.
  Uitgave vanwege het instituut voor Ondernemingsrecht, Rijksuniversiteit Groningen, nr. 39
  Studie naar fusies, overnames en medezeggenschap. Allereerst worden de basisregels voor de inspraak van werknemers bij fusies en overnames besproken, alsmede de hoofdregels van het adviesrecht van de ondernemingsraad bij fusie- en overnametransacties. Vervolgens worden de informatie- en overlegverplichtingen die uit de SER fusiegedragsregels 2000 voortvloeien, behandeld. Vervolgens wordt een aantal bijzondere onderwerpen uitgediept, te weten: Het tijdstip van inwinnen van het advies van de ondernemingsraad en van het oordeel van de vakorganisaties; De toetsing van besluiten tot overdracht van zeggenschap, door de Ondernemingskamer; De positie van de wederpartij in het kader van de medezeggenschapsprocedures bij fusies en overnames; Rechtsmiddelen van de ondernemingsraad en van de vakorganisaties tegen voorgenomen en tot stand gebrachte fusies en overnames; Grensoverschrijdende fusies en overnames. (B20184)

 • Ronnes, P. J. M.; Stil, H. W., OR en integriteit
  Alphen aan den Rijn : Kluwer, 2001.
  Ondernemingen zijn zich steeds meer bewust van hun plaats in de samenleving en zien hun handelen getoetst aan regels en normen. De OR is hét orgaan binnen de onderneming dat integer handelen bewaakt. Wordt bijvoorbeeld de mens centraal gesteld in de onderneming, en gedragen alle werknemers zich in hun relaties met externe contacten wel altijd volgens de regels? In dit boek wordt aangegeven hoe de OR een rol kan spelen in het opzetten en behouden van integer gedrag voor iedere organisatie; een onderwerp dat raakvlakken heeft met bijna alle aspecten van het functioneren van de onderneming. (B20171)

 • Berg, E. A. H. van den; [et al.], 25 jaar PS
  Deventer : Kluwer, 2001.
  PS Special (2001) nr. 2
  Jubileumspecial met bijdragen van de redactieleden van PS. Opgenomen zijn de volgende artikelen: Van Ongevallenwet tot commissie Donner of: Van uitkering naar reïntegratie in 100 jaar; De Werkloosheidswet: van loonderving naar zelfontplooiing; Overheidssteun voor het levensonderhoud van kinderen: de AKW in de tang; De AOW: grand old lady nog niet met pensioen; Retour behoeftebeginsel: van AWW naar Anw; Socialeziektekostenverzekering. Ziek? Zoek de markt!; De wijziging van de nieuwe Abw in 2001: zal het voor de Sociale Dienst een zorg zijn?; Heeft de gesubsidieerde arbeid toekomst?; Ontwikkelingen bij studiefinanciering in de afgelopen veertien jaar; Pensioenen in het laatste decennium van de 20e eeuw; tien roerige jaren; De zwanenzang van Arbeidsvoorziening; Tien jaar terugblik jurisprudentie WOR in het licht van de komende herziening van de WOR; Arbeidsomstandigheden: 'Maatwerk in ontwikkeling'; Bijzondere groepen in de sociale zekerheid; De klant in de sociale zekerheid. (B19567)

 • Min. SZW; SER; [et al.], Conferentie : toekomst Nederlandse medezeggenschap in Europees perspectief : Wet op de ondernemingsraden 50 jaar
  Den Haag : Min. SZW, 2000.
  Brochure met het programma van de conferentie, de deelnemerslijst en papers van Buijs (de Europese Unie en medezeggenschap), Huijgen (transnationale ondernemingen in Europa : structuur, arbeidsorganisatie, personeelbeleid en arbeidsverhoudingen), vd Heijden (Nederland, de Europese Unie en medezeggenschap). In vogelvlucht: de Wet op de ondernemingsraden. (B18417)