Home | Actueel | Werkprogramma | Vervolg arbeidsmarktverkenning culturele sector’

Vervolg arbeidsmarktverkenning culturele sector

In januari 2016 publiceerden de SER en Raad voor Cultuur (RvC) de Verkenning Arbeidsmarkt Culturele Sector. Zij concludeerden dat de arbeidsmarktsituatie in de culturele sector zorgwekkend is. Mede naar aanleiding van deze verkenning en de dialoogbijeenkomst hierover met stakeholders hebben de Federatie Cultuur en Kunstenbond beide raden gevraagd een vervolg te geven aan hun verkenning en mee te denken over de aanpak van de structurele problemen die zich op de arbeidsmarkt van deze sector voordoen. 

Taakopdracht

De Federatie Cultuur en Kunstenbond vragen de SER en de RvC om voorstellen te doen voor de invulling van een structuurverbeterings-, knelpunten- en investeringsagenda: 

  1. De structuurverbeteringsagenda heeft betrekking op vragen waar de sector zelf op zou kunnen opereren, denk bijvoorbeeld aan goede honoreringsafspraken, scholing, duurzame inzetbaarheid of sociale bescherming van zzp’ers; vraag is hoe sociale partners dat kunnen doen en welke rol de overheid daarbij kan spelen;
  2. De knelpuntenagenda kan worden verdeeld over oplossingsrichting 1 en 3 en bevat belemmeringen en problemen bij de beroepsuitoefening, zoals versnippering en/of niet goed op elkaar afgestemd subsidiebeleid van lokale, provinciale en landelijke overheden en departementen;
  3. De investeringsagenda heeft betrekking op wat de overheid kan bieden door middel van beleidskeuzes, wetgeving en/of extra regelgeving; hierbij is van belang om te laten zien wat de economische en sociaal-maatschappelijke meerwaarde van de culturele sector is.

De FC en Kunstenbond verzoeken beide raden zo concreet mogelijk aan te geven hoe aan deze oplossingsrichtingen kan worden gewerkt. De raden streven ernaar hun rapportage in maart 2017 vast te stellen.
 

voorbereid door: Ad hoc commissie Vervolg Arbeidsmarktverkenning Culturele Sector
voorzitter: prof. dr. mr. E. (Evert) Verhulp
secretaris: SER: dr. G. (Gerard) van Essen (E-mailformulier) | RvC: drs. K. (Klazien) Brummel